مقامات سلطنتی نروژ میزبان گفتگوی ادیان

اُسلو – ABN NEWS اعضای جامعۀ بهائیِ نروژ در همایشی ویژه به میزبانی پادشاه و ملکۀ نروژ حضور یافتند.

اوایل این ماه، بالغ بر ۹۰ نماینده از سازمان های متنوع دینی، برای پیشبرد گفتگو و تفاهمِ میان-نژادی و میان-دینی، به قصر سلطنتی در اُسلو دعوت شدند.

هارالد، پادشاه نروژ(King Harald)، در آغاز سخنرانی اش، میل خود را به افزایش اتحاد در کشور، که جمعیت آن به سرعت متنوّع می شود، بیان نمود.

پادشاه نروژ خطاب به حاضرین از جمله اعضای جامعۀ بهائی، بودائی، مسیحی، کلیمی، و مسلمان گفت: «هنگامی که ملکه و من در کشور سفر می کنیم، تنوّعِ فرهنگی و دینی را، در نوع غذا و آداب، و از طریق صحبت با مردمی که دودمانِ آنها به نقاط دیگر جهان باز می گردد، از نزدیک تجربه می کنیم.»

«سپس به این می اندیشیم: که نروژ این است. نروژِ ۲۰۱۵ این است. و این چقدر هیجان انگیز است: هویتِ نروژی – مردمی گوناگون که همه نروژی هستند – پیوسته در حال تغییر است. ما احتیاج به هم‌بستگی و اتّفاق داریم. این مسئلۀ مهمی است که به یاد داشته باشیم به ویژه در این روزها.»

سونیا(Sonja)، ملکۀ نروژ، به اهمیت کوششِ متقابلِ سازمان های دینی در جهتِ پیشبرد اتّحاد تأکید کرد.

آقای آرنه کیتَنگ(Arne Kittang) ، یکی از نمایندگان جامعۀ بهائی نروژ، که در این رویداد شرکت داشت گفت: «این رویداد که از طرف خانوادۀ سلطنتی و با همکاری شورای بین الادیان آغاز شد رویدادی بی نظیر است از این رو که الگوئی است برای گفتگو با همۀ اعضای جامعه.»

Share This:

You may also like...

اترك رد

error: Content is protected !!