Några glimtar ur Bahá’u’lláhs lära

ABN Bahá'í News :

Bahá’u’lláh lär att det bara finns en enda Gud. Det finns bara en enda religion som har uppenbarats steg för steg. Varje gång en andlig lärare såsom Moses, Jesus, Muhammad och Bahá’u’lláh framträder, frigörs en stor andlig kraft som på sikt omvandlar samhället. Bahá’u’lláh lär att målet för hans religionsepok är att mänskligheten enas. Detta är inte endast en enhet på ytan utan också en enighet djupt i hjärtana hos jordens invånare. Målet är ingenting mindre än att skapa en blomstrande världscivilisation där det andliga och materiella är i balans.

En enda Gud

Bahá’u’lláh lär att det bara finns en enda Gud. De olika uppfattningarna om Gud, som vi möter bland människor, är präglade av olika kulturer och tidsåldrar. De förklarar några av Guds egenskaper, men inte Guds väsen. Människan har inte förmåga att förstå Guds väsen, men vi kan förstå och inspireras av de gudomliga egenskaper som uppenbaras genom Profeterna.

 

Subscribe to our YouTube TV channel from here اشترك في قناتنا التليفزيونية على YouTube TV من هنا در اینجا در کانال تلویزیونی YouTube TV ما مشترک شوید

För att bättre förstå relationerna mellan Gud, de andliga Uppenbararna och människan kan vi ta hjälp av en liknelse. Låt oss likna Gud vid solen och Uppenbararna vid välpolerade speglar som är vända mot solen. Man kan säga att solen finns i spegeln eftersom solens ljus på ett klart sätt återspeglas i den. Samtidigt kan vi inte påstå att solen är spegeln. Spegeln återkastar solens ljus och värme, vilket symboliskt får stå för andlig upplysning och Guds kärlek.

 

En enda religion

Bahá’u’lláh har inskärpt en förnyad innebörd i begreppet religion. Han förklarar att de olika uppenbarelserna är delar av en och samma religion, Guds budskap genom tidsåldrarna. Gud har i varje tidsepok talat till och undervisat mänskligheten genom att sända oss Budbärare såsom Krishna, Moses, Zoroaster, Buddha, Jesus, Muhammad, Báb och Bahá’u’lláh. Var och en av dessa gudomliga språkrör har undervisat oss om religionens två sidor – den eviga, andliga och den föränderliga, sociala delen.

I takt med mänsklighetens utveckling har världsreligionernas grundare,  “Gudsmanifestationerna” delgett oss kontinuerlig vägledning. Alla har de undervisat oss om kärlekens kraft – kärleken mellan Gud och människorna, som återspeglas i kärleken människor emellan. Bahá’u’lláh förklarar syftet med skapelsen: “Jag älskade skapandet av dig, därför skapade jag dig.”  På samma sätt som skolans lärare anpassar sin undervisning efter barnens mognad, har Gudsmanifestationerna anpassat sin undervisning efter mänsklighetens mognad.

Insikten om att världsreligionerna är delar av människosläktets gemensamma andliga historia hjälper oss att komma över de motsättningar som uppstått mellan efterföljarna till de olika religionerna.

En enda mänsklighet

 

Under religionshistoriens gång har Gudsmanifestationerna lärt oss att utvidga vårt blickfång och att skapa allt mer omfattande och komplexa sociala enheter. Människor har därmed gradvis utvidgat sin lojalitet till att omfatta allt större grupper med allt större mångfald, från familj och släkt, till stam, bysamhälle, stadsstat och nation.

Bahá’u’lláh har förklarat att mänskligheten nu strävar mot sin mognad och står inför utmaningen att skapa en global civilisation. Han uppmanar oss: “Låt din blick omfatta hela världen, icke blott dig själv”. Vidare förklarar han att det som idag föreskrivits som “det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande sak, en gemensam tro”.

Några fler lärosatser

Här följer ett urval av Bahá’u’lláhs lärosatser:

Obligatorisk skolutbildning

Alla har rätt till grundläggande skolutbildning för att möjliggöra för individen att frigöra sin potential. “Betrakta människan såsom en gruva, rik på ädelstenar av oskattbart värde. Fostran allena kan förmå den att framvisa sina skatter och göra det möjligt för mänskligheten att draga fördel därav.”  Bahá’u’lláh

Enhet i mångfald

Bahá’í-tanken om enhet är snarast motsatsen till likformighet. Vad som åsyftas med enhet är en harmonisk samverkan mellan grupper och individer med olika nationell, kulturell, etnisk och religiös bakgrund. Värdet av den enskildes ansvar och initiativ betonas starkt.

 

 

Avskaffandet av fördomar gällande religion, ras, kön, nationalitet, samhällsklass etc.

Fördomar uppkommer oftast genom okunnighet eller genom känslor av främlingskap. Vi borde alla arbeta aktivt för att minska fördomar och öka konstruktivt samarbete

 

Individens ansvar för att själv söka sanningen i allt

Blind auktoritetstro har varit en viktig orsak till fortlevandet av fördomar. Religiös bekännelse måste baseras på individens fria val.

 

Religionen skall vara en källa till kärlek och enighet

”Om religion skulle bli en källa till fientlighet och missämja, så vore frånvaron av religion att föredraga.”  Abdu’l-Bahá

Samförstånd mellan vetenskap och religion

Vidskepelse och dogmatism är inte förenligt med vetenskapligt tänkande och kan inte accepteras.

”Mänskligheten kan liknas vid en fågel, vars ena vinge är religionen och den andra vetenskapen. Den kan inte flyga med endast en vinge. … När religionen, befriad från vidskepelse, traditioner och okloka dogmer, visar att den överensstämmer med vetenskapen, då skall en stor förenande, rensande kraft uppstå i världen, en kraft som skall bortsopa krig, disharmoni, misshälligheter och strider och då kommer mänskligheten att förenas i kraften av Guds kärlek.”  Abdu’l-Bahá

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män

För att en fredlig värld skall uppnås är det väsentligt att kvinnor och män får tillgång till samma utbildning och ges samma möjligheter att spela en roll på alla nivåer i det offentliga livet.

Allmän nedrustning och en global myndighet för att vidmakthålla världsfred

Bahá’u’lláh förkunnade i brev till dåtidens konungar och statsmän nödvändigheten av samarbete mellan länderna och allmän nedrustning. Han påtalade behovet av globala institutioner såsom en internationell skiljedomstol med uppgift att medla i konflikter mellan länderna. Även andra övernationella myndigheter behövs för vår planets stabilitet och utveckling. Det internationella bahá’í-samfundet har sedan 1970 konsultativ status vid Förenta Nationerna och samarbetar med internationella organisationer för social och ekonomisk utveckling.

En rättvis och rättfärdig fördelning av världens rikedomar

För att förverkliga detta krävs en global myndighet med brett folkligt stöd. Ytterligheter i fråga om rikedom och fattigdom måste snarast elimineras! Värdet av frivilliga insatser för att uppnå detta betonas också.

”O ni rika på jorden! De fattiga bland er står under Mitt beskydd – värna dem och inrikta er ej blott på egen bekvämlighet. ” Bahá’u’lláh”

Ett internationellt hjälpspråk

Ett gemensamt språk måste väljas, antingen bland ett av de existerande språken – eller ett nytt, och läras ut i alla skolor över hela världen. På så vis behöver alla lära sig endast två språk – modersmålet och det internationella språket. Detta kommer att underlätta kommunikation människor emellan och öka känslan för att hela jorden är vårt gemensamma hem.

Source : ABN Bahá'í News

For more details, followed ABN Bahá'í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

اكتب ايميلك هنا Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

To get a copy of this article or to contact the administration of the site .. Write to the editorial department on this email abnnews.net@outlook.com

This website is independent ... and is NOT the official site of the worldwide Bahá'í community.. and it is issued by an independent media agency for a major press company specializing in the field of journalism and media. We are specialized in the field of journalism and media .. This site is one of the publications of an independent European media institution with dozens of versions of the media read and audio-visual .. We offer the news and the abstract truth, as a team working one aim to serve the human world, away from appearing and polishing.

هذا الموقع مستقل ..وغير تابع للموقع البهائي العالمي .. ويصدر عن جهة اعلامية مستقله لشركة صحفية كبري متخصصة في المجال الصحفي والاعلامي . وهذا الموقع هو أحد اصدارات مؤسسة اعلامية أوروبية مستقلة لها عشرات الاصدارات من وسائل الاعلام المقروءة والسمعية والبصرية .. ونقدم الخبر والحقيقة مجردة من الأهواء الشخصية كفريق عمل واحد هدفه خدمة العالم الانساني بعيدا عن الظهور والتلميع.

Be the first to comment

Leave a Reply