Vad är Bahai?

ABN Bahá'í News :

Bahá’í-tron är en världsreligion, vars syfte är att ena alla folkgrupper och människor. Bahá’íer är anhän­gare till Bahá’u’lláh, Som de anser vara den Utlovade för alla tidsåldrar. Vi kan se att nästan varje folkslag har en tradition som utlovar en framtid då fred och harmoni kommer att råda på jorden och mänskligheten kommer att leva i välstånd. Vi tror att den utlovade stunden har kommit och att Bahá’u’lláh är den stora Gestalt, Vars läror kommer att göra mänskligheten i stånd att bygga en ny värld. I en av Sina skrifter säger Bahá’u’lláh:

 

Subscribe to our YouTube TV channel from here اشترك في قناتنا التليفزيونية على YouTube TV من هنا در اینجا در کانال تلویزیونی YouTube TV ما مشترک شوید

”Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instru­mentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande Sak, en gemensam Tro”

 

Bahá’í Trons grundläggande läror

En av de mest grundläggande av Bahá’u’lláhs läror är den om Gud och vårt förhållande till Honom. Bahá’u’lláh lär oss att Guds väsen ligger utanför vårt vetande. Detta betyder att vi inte bör avbilda Gud i våra tankar, till exempel som en människofigur. I regel kan det som skapats inte förstå sin skapare. Ett bord kan till exempel inte förstå snickarens väsen. Snickarens existens är fullständigt oförståelig för föremålen han tillverkar. Gud är orsaken till all skapelse och anledningen till vår skapelse, säger Bahá’u’lláh, är kärlek. Han säger:

 

”O människoson! Jag älskade skapandet av dig, därför skapade jag dig. Älska Mig därför så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande.”

 

Så trots att Guds existens ligger långt bortom vår förståelse, berör Guds kärlek ständigt våra liv och vår tillvaro. Sättet denna kärlek flödar till oss, är genom Guds Eviga Förbund. Enligt detta Eviga Förbund, lämnar Gud oss aldrig ensamma och utan vägledning. Närhelst mänskligheten avlägsnar sig från Gud och glömmer Guds läror, kommer en Manifestation från Gud och gör Guds vilja och syfte kända för oss.

 

Ordet ”manifestera” betyder att uppenbara, att frambringa något som inte var känt förut. Guds Manifestationer är de speciella Personer som uppenbarar Guds ord och vilja för mänskligheten; således när vi lyssnar till Dem – svarar vi på Guds kallelse. Det finns ett exempel från den fysiska världen, som hjälper oss att förstå begreppet ”manifestation” såsom Bahá’u’lláh har lärt oss. I denna värld är solen källan till all värme och ljus, utan vilka liv inte skulle kunna existera på jorden. Ändå kommer inte solen ner på jorden och om vi försökte närma oss den skulle vi fullständigt förintas. Men anta att vi tar en välpolerad spegel och riktar den mot solen. Vi kommer att se solens bild i den och ju mer polerad spegeln är, desto mer fulländad kommer bilden att vara. Guds Manifestationer är som fulländade speglar som reflekterar Guds ljus i all dess glans. Och alla dessa speglar reflekterar samma ljus. Medan Gud är utom räckhåll för oss, kommer dessa fulländade Personer till oss från tid till annan, lever bland oss, ger oss vägledning och fyller oss med den kraft vi behöver för att utvecklas materiellt och andligt.

 

De flesta i vårt samhälle har växt upp i enlighet med lärorna som Gud sände till mänsklig­heten för ungefär 2000 år sedan genom Sin Manifestation Kristus, vars ställning är Guds Son. Nu kan vi motta lärorna av en ny Manifestation, Bahá’u’lláh, vars namn betyder Guds Härlighet. Bahá’u’lláhs läror är därför i full harmoni med Kristi läror, men de riktar sig till mänsklighetens tillstånd idag. Om vi tänker på mänsklighetens situation och besvär en stund, kan vi säga att tiden är inne för ytterligare en Guds Manifestation att ha kommit. Bahá’u’lláh säger i en av Sina skrifter;

 

”Detta är den dag på vilken Guds härligaste ynnest har flödat ut över människorna, den dag då Hans allra största nåd har ingjutits i alla skapade ting. Det åligger alla världens folk att bilägga sina tvister och att vistas i fullkomlig enhet och frid i skuggan av det träd, som är Hans omsorg och godhet.”

 

Bahá’í Trons syfte

Bahá’u’lláh´s läror syftar till att ena mänskligheten. Bahá’í-lärorna säger oss att vi är frukterna på ett träd och löven på en gren. Trots att vi skiljer oss åt fysiskt och känslomässigt, trots att vi har olika talanger och förmågor, är vi alla av samma ursprung, vi tillhör alla samma människofamilj. Mänskligheten kan liknas vid en stor trädgård, där det sida vid sida växer blommor av olika sorter, färger och dofter. Trädgårdens charm och skönhet ligger i denna mångfald. Vi bör inte tillåta olikheterna som finns bland oss – i våra fysiska särdrag, vårt humör, våra bakgrunder, våra tankar och åsikter – att ge upphov till konflikt och strid. Vi bör se människosläktets medlemmar som vackra blommor som växer i mänsklighetens trädgård och glädjas över att tillhöra denna trädgård.

 

Trots att mänsklighetens enhet är en obestridlig sanning, befinner sig jordens människor så långt borta från den att deras enande inte blir en enkel uppgift. Att vara Bahá’í betyder bland annat att anstränga oss och arbeta för att grunda och bevara enighet. Vi strävar alla efter att föra våra tankar och handlingar i linje med vår tro på mänsklighetens enhet. Vi har blivit uppmanade att när en tanke på krig uppstår i vårt medvetande, ska vi omedelbart ersätta den med en tanke på fred. När en känsla av hat börjar ta form i våra hjärtan, ska vi omedelbart ersätta den med en känsla av kärlek. Vi bör göra allt som står i vår makt för att besegra våra fördomar. Fördomar om ras, hudfärg, nationalitet, kultur, religion och kön är bland de största hindren för att bygga en bättre värld. Det finns så många stycken i bahá’í-skrifterna som lär oss hur man ska vandra i enighetens riktning och hjälpa andra att följa samma spår. I Bahá’í skrifterna kan vi bland annat läsa följande om enighet;

 

”Bahá’u’lláh har skildrat enighetens cirkel. Han har gjort upp ett mönster för att förena alla människor och för att samla dem alla i skyddet av den universella enig­hetens tält. Detta är den gudomliga givmildhetens verk och vi måste alla sträva med hjärta och själ tills enigheten har blivit verklighet mitt ibland oss och medan vi arbetar, kommer styrka att ges till oss.”

 

Bahá’u’lláhs liv

Bahá’u’lláh, Bahá’í Trons grundare, föddes 1817 i Teheran, Irans huvudstad. Från tidig barndom visade Han tecken på storhet. Bahá’u’lláh kom från en adlig familj och som ung man blev Han erbjuden en hög position vid kungens hov, men avböjde. Han ville använda Sin tid till att hjälpa de förtryckta, de sjuka och de fattiga samt försvara rättvisans sak. Det finns två aspekter av Bahá’u’lláhs liv som genomsyrande Hans liv. Den ena är det lidande Han utstod. Den andra är det enorma inflytande Han hade på människors hjärtan och sinnen. Dessa aspekter utmärker faktiskt alla Guds Manifestationers liv.

 

Bahá’u’lláhs lidande började i det ögonblick Han reste sig för att förkunna Guds Sak. Han levde ett liv i exil, fångenskap och förföljelse. Han sattes i kedjor i en mörk och hemsk fängelsehåla i Teheran. Han förvisades fyra gånger från land till land, för att slutligen sändas till fängelsestaden ’Akká i det Ottomanska riket. Hans lidande där var så stort att Han har refererat till ’Akká som ”det största fängelset”. I en av Hans Skrifter kan vi läsa:

 

”Minns mina dagar under dina dagar och min sorg och förvisning i detta avlägsna fängelse. Och må du vara så orubblig i Min kärlek att ditt hjärta icke må svikta, även om slagen av fienders svärd haglar över dig och alla himlarna och jorden uppreser sig emot dig.”

 

Bahá’u’lláh säger även följande i en annan skrift om sitt lidande;

 

”Den Uråldriga skönheten har samtyckt till att slås i järn, på det att mänskligheten må frigöras från sin träldom, och har godtagit att bliva fånge i denna ytterst mäktiga fästning, så att hela världen må uppnå sann frihet. Han har tömt sorgens bägare till sista droppen, så att alla jordens folk må vinna bestående fröjd och uppfyllas av glädje. Detta är er Herres barmhärtighet, den Medlidsamme, den Mest barmhärtige. Vi har godtagit att bliva förnedrad, o ni som tror på Guds enhet, så att ni må bliva upphöjda, och har lidit under mångfaldiga hemsökelser på det att ni må hava framgång och leva väl. Han som har kommit för att ånyo bygga hela världen, se hur de som har gjort sig till Guds likar har tvingat Honom att dväljas i den ödsligaste av städer!”

 

Mycken möda lades ner av två stora makter – tillhörande Irans kung och den ottomanske kejsaren – på att motarbeta Bahá’u’lláh och Hans läror. Men Sanningens ljus är inte lätt att utsläcka. Själva vattnet som hälls på denna eld för att släcka dess flamma förvandlas till olja och elden brinner mer intensivt. Inget kunde göras för att hindra Bahá’u’lláhs växande inflytande. Ju längre bort myndigheterna förvisade Honom, desto fler attraherades till Hans läror och igenkände Hans kraft och majestät. Trots ständig förföljelse fortsatte Bahá’u’lláh att uppenbara Guds ord i mer än 40 år och förde så mycket kärlek och andlig energi till denna värld att den slutliga segern av Hans Sak är säker. Bahá’u’lláh gick bort 1892. Hans gravhelgedom, som Bahá’íer anser vara den heligaste platsen på jorden, är belägen nära staden ’Akká.

 

Báb – Förelöparen till Bahá’u’lláh

Flera år innan Bahá’u’lláh förkunnade Sitt uppdrag sände Gud en speciell Bud­bärare för att tillkännage Hans ankomst. Denna stora Budbärare antog titeln ”Báb” som betyder port. Han var verkligen en Port till Guds kunskap och till en ny tidsålder i människans tillvaro. I sex år undervisade Han oupphörligt att framträdandet av en ny Guds Manifestation var nära och förberedde vägen för Hans ankomst. Han sa till folket att de bevittnade en ny tidsålders gryning, gryningen för Guds Utlovade Dag. Han uppmanade dem att rena sina hjärtan från världslig fåfänga så att de skulle kunna igenkänna Honom som Gud snart skulle uppenbara.

 

Tusen och åter tusen accepterade Bábs Budskap och började följa Hans läror. Men Irans regering och det mäktiga prästerskapet som styrde folkmassorna reste sig emot Honom. Hans anhängare förföljdes och ett stort antal avrättades. Báb Själv led martyrdöden vid 31 års ålder då en soldatarmé på regeringens order hängde upp Honom på ett offentligt torg och öppnade eld mot Honom.

 

Efter Hans martyrdöd tog Bábs anhängare hand om Hans kvarlevor och förde dem från plats till plats, ständigt gömda för trons fiender. Slutligen fördes de till Karmelberget (Haifa) i Israel. Dessa tvillingstäder (Haifa och Akka) är idag det andliga och administrativa världscentret för bahá’í-tron. Det andliga centret, eftersom det är här som Bábs och Bahá’u’lláhs gravhelgedomar, såsom många andra heliga platser, är belägna och det administrativa centret, eftersom sätet för Trons högsta styrande organ, Universella Rättvisans Hus, också ligger på Karmelberget.

 

Bahá’u’lláhs efterträdare

Det mest centrala i våra liv som bahá’íer är att vi har ingått ett Förbund med Bahá’u’lláh. I andra religioner uppstod tusentals dispyter bland anhängarna efter Manifestationens bortgång och som en konsekvens splittrade de religionen i många sekter. Orsaken till oenighet var ibland vissa ambitiösa individers begär efter ledarskap. Men när meningsskiljaktigheter till och med uppstod mellan uppriktiga troende om vad Manifestationens ord betydde, fanns det ingen som blivit auktoriserad av Manifestationen Själv att klara upp dispyterna och detta bidrog till konflikt och missämja. Olika tolkningar ledde till bildandet av olika sekter. Bahá’u’lláh har skyddat Sin tro mot sådan uppdelning genom att, innan Sin bortgång tydligt i skift, fastslå att efter Honom skall alla bahá’íer vända sig till

 

’Abdu’l-Bahá. ’Abdu’l-Bahá, Hans äldste son, utnämndes således till den ende Uttolkaren av Hans Ord. Han hade blivit uppfostrad av Bahá’u’lláh Själv, hade erkänt Hans ställning redan som barn och delat sin Fars lidande. ’Abdu’l-Bahá levde i 77 år på denna jord. Han föddes samma natt som Báb förkunnade Sitt uppdrag år 1844 och gick bort i november 1921. Hans liv var fyllt av svårigheter, men till varje person som var i hans närvaro tillförde han den största lycka och glädje. Efter sin Fars bortgång föll ansvaret för bahá’í-samfundet på hans axlar och han arbetade dag och natt för att sprida tron i öst och väst. Han skrev tusentals skrifter till individer och grupper överallt och klargjorde sin Fars läror. Hans tolkningar är nu en viktig del av bahá’í-trons skrifter.

 

Genom att fokusera på ’Abdu’l-Bahá som Centrum av Bahá’u’lláhs Förbund, förblir bahá’íer världen över enade i sina ansträngningar att leva ett bahá’í-liv och skapa en ny civilisation. Vi minns att som en del av vårt löfte till Bahá’u’lláh, ska vi älska varandra och i ’Abdu’l-Bahá kan vi se det perfekta exemplet på en som älskar. Vi minns att vi måste upprätthålla rättvisa, vara generösa och överse med andras fel. Av ’Abdu’l-Bahás exempel lär vi oss rättvisa, generositet och förlåtelse. Framförallt, genom att behålla fokus på ’Abdu’l-Bahá, är vi ständigt medvetna om vårt förbund med Bahá’u’lláh om att vi inte ska tillåta enigheten bland Hans anhängare att upplösas och att vi som ett enat världssamfund, kommer att arbeta tills mänsklighetens enhet är fast grundad.

 

I sin Vilja och Testamente utnämnde ’Abdu’l-Bahá sitt barnbarn till trons Beskyddare och efter ’Abdu’l-Bahás bortgång blev Shoghi Effendi den auktoriserade uttolkaren av lärorna. I 36 år fortsatte Shoghi Effendi sin morfars arbete, klargjorde Manifestationens ord och förankrade Hans tro i jordens alla hörn. Fem och ett halvt år efter hans bortgång valde världens bahá’íer Universella Rättvisans Hus, såsom förutsagts av Bahá’u’lláh och uttryckligen beskrivits av ’Abdu’l-Bahá och Beskyddaren. Universella Rättvisans Hus är trons högsta institution, till vilken alla världens bahá’íer nu vänder sig.

 

Några av Bahá’ítrons läror

En mycket viktig aspekt av varje religion är lagarna som Manifestationerna ger till mänskligheten för att leda den på rätt väg. Några av dessa lagar och förordningar är eviga, andra ändras i takt med att mänskligheten utvecklas och gör framsteg. I tron får vi lära oss att vi inte ska se på bahá’í-lagarna som en samling regler som säger gör si eller så. Bahá’u’lláh säger oss att Hans lagar är: ”Min kärleksfulla försyns lampor bland mina tjänare och nycklarna till Min nåd för Mina skapelser.”13 Inte heller bör vi lyda dessa lagar av rädsla för straff, för Han har i Sin Heligaste Bok klargjort: ”Iakttag Mina bud av kärlek till Min skönhet.”

Dessa tankar blir tydligare när vi ser några exempel på bahá’í-lagarna. I den fysiska världen måste människor äta varje dag. Detta är människokroppens behov; om vi inte äter, blir vi sjuka och dör snart. Vi kan därför säga att äta dagligen är en lag i den fysiska tillvaron som måste lydas. På samma sätt är en av Bahá’u’lláhs förordningar att vi måste be varje dag. Såsom vår kropp, behöver vår själ ständig näring och böner ger oss näringen för vår andliga tillväxt. Det finns många vackra böner som uppenbarats av Báb, av Bahá’u’lláh och av ’Abdu’l-Bahá, vilka vi kan läsa enskilt eller på möten. En del av dessa böner är speciella och andra är obligatoriska. En av dessa obligatoriska böner läses av bahá’íer varje dag någon gång mellan middag och solnedgång. Den lyder:

 

”Jag bär vittnesbörd om, o min Gud, att Du har skapat mig för att lära känna Dig och för att tillbedja Dig. Jag betygar i detta ögonblick min svaghet och Din styrka, min fattigdom och Din rikedom. Det finns ingen annan Gud än Du, Hjälpen i farans stund, den i sig själv Varande.”

 

I en annan förordning förbjuder Bahá’u’lláh baktal och förtal. Detta är viktigt, för om du tänker efter så är en av de största ovännerna till enighet baktal. Tyvärr har det blivit vedertaget bland de flesta att tala om andras brister i deras frånvaro. Alla verkar bry sig om alla andras fel, som görs större och större då de ständigt nämns. ’Abdu’l-Bahá uppmanar oss att göra precis det motsatta. Om vi ser tio goda egenskaper hos någon och en brist, ska vi koncentrera oss på de tio och även om en person har tio brister och endast en god egenskap, ska vi koncentrera oss på just den egenskapen. Bahá’u’lláh säger:

 

”O Min Trons följeslagare! Hör intet ont, se intet ont, förnedra ej dig själv, gråt ej eller sucka. Säg ej något ont, på det att du ej måtte höra det sägas till dig, och förstora ej andras fel på det att dina egna fel ej må framstå som stora och önska ej någons förnedring, på det att din egen förnedring ej må framhävas. Lev så ditt livs dagar, som är kortare än ett flyktigt ögonblick, med fläckfritt sinne och obesudlat hjärta, med rena tankar och din natur helgad, så att du fri och förnöjd må kunna lägga detta jordiska hölje åt sidan och begiva dig till det mystiska paradiset och evinnerligen förbliva i det eviga riket.”

 

Att vara Bahá’í är inte enbart att gå med i en religion och acceptera en samling fina ideal. Bahá’í-tron är faktiskt en mycket organiserad religion, vars syfte är inget mindre än enandet av hela människosläktet. Det underlättar att tänka på bahá’íernas arbete som ett byggande av en världscivilisation. Universella Rättvisans Hus säger oss att det finns tre aktörer i detta arbete, där var och en har en mycket viktig roll.

 

Den första aktören är den enskilde troende. Det åligger individen att stå fast i Förbundet, att dagligen sträva efter att föra sitt liv i linje med Bahá’u’lláhs läror och att tjäna mänskligheten, ständigt medveten om det faktum att livet inte slutar med döden och att vår relation med Gud är evig. Efter döden blir våra själar fria och fortsätter att utvecklas mot Gud i all evighet. Vårt liv här liknar i stor utsträckning fostrets liv i livmodern. Under nio månader utvecklar fostret förmågor – syn, hörsel och så vidare – som sedan används i denna värld. På samma sätt utvecklar vi här andliga förmågor som vi behöver för att göra framsteg i Guds andra världar. Självklart uppnår vi inte vårt syfte genom att bara tänka på det. Vi måste arbeta, tjäna våra medmänniskor och dela kunskapen vi vinner med andra.

 

Den andra aktören är samfundet. Människor skapades inte för att existera ensamma. Vi lever i samfund och måste arbeta tillsammans för att bygga den nya civilisationen. Samfundet närmast oss är det lokala, som består av bahá’íer i vår by eller ort. Det är i det lokala samfundet som vi lär oss samarbeta, utvecklas tillsammans och bli enade. Utöver att vara medlemmar i det lokala samfundet är vi medlemmar i det nationella samfundet och även i det världsomfattande bahá’í-samfundet, som ständigt växer och drar till sig folk från alla religiösa bakgrunder, folkslag och nationaliteter.

 

Trons institutioner, säger Universella Rättvisans Hus, representerar den tredje aktören i att bygga den nya civilisationen. I det förflutna har Guds Manifestationer inte sagt mycket om hur deras anhängare bör organisera sig och människor har varit tvungna att upptäcka detta på egen hand. När det gäller bahá’í­-tron har Bahá’u’lláh skänkt oss Sitt administrativa system, vilket innebär att Han har talat om för oss vilka institutioner vi måste bilda, hur de bör fungera och hur mänskligheten bör ledas.  I varje land väljer bahá’íer varje år det Nationella andliga rådet och i varje ort det Lokala andliga rådet. Det finns inga präster eller prästerskap inom bahá’í-tron och det är Lokala andliga rådet som hanterar samfundets angelägenheter och tar hand om de enskilda troendes väl­befinnande. Ett Lokalt andligt råd består av nio medlemmar som väljs i en andaktsfull atmosfär genom sluten röstning av alla vuxna troende i samfundet. Andliga råd är mycket viktiga för bahá’íer. Genom dem lär vi oss hur mänskliga angelägenheter bör skötas och hur en ny ordning kan etableras i samhället, en ordning som kommer att kallas Bahá’u’lláhs Världsordning.

Source : ABN Bahá'í News

For more details, followed ABN Bahá'í News Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

اكتب ايميلك هنا Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

To get a copy of this article or to contact the administration of the site .. Write to the editorial department on this email abnnews.net@outlook.com

This website is independent ... and is NOT the official site of the worldwide Bahá'í community.. and it is issued by an independent media agency for a major press company specializing in the field of journalism and media. We are specialized in the field of journalism and media .. This site is one of the publications of an independent European media institution with dozens of versions of the media read and audio-visual .. We offer the news and the abstract truth, as a team working one aim to serve the human world, away from appearing and polishing.

هذا الموقع مستقل ..وغير تابع للموقع البهائي العالمي .. ويصدر عن جهة اعلامية مستقله لشركة صحفية كبري متخصصة في المجال الصحفي والاعلامي . وهذا الموقع هو أحد اصدارات مؤسسة اعلامية أوروبية مستقلة لها عشرات الاصدارات من وسائل الاعلام المقروءة والسمعية والبصرية .. ونقدم الخبر والحقيقة مجردة من الأهواء الشخصية كفريق عمل واحد هدفه خدمة العالم الانساني بعيدا عن الظهور والتلميع.

Be the first to comment

Leave a Reply