جامعه‌ای جهانی وب‌سایت‌ها و اطّلاعات تماس

ABN NEWS –آئین بهائی در بیش از ۱۰۰۰۰۰ نقطه در تمامی کشورها و ممالک عالم استقرار یافته است. لینک بسیاری از وب‌سایت‌های جوامع ملّی بهائی در قسمت پایین این صفحه قرار گرفته است.
http://www.bahai.org/fa/national-communities/

 

……Read More

For more details, followed ABN Facebook Page

https://www.facebook.com/ABN.BahaiWorldNews/

Share This:

You may also like...