Tagged: SANA’A

«ما همه بهائی هستیم»— روح همبستگی به شکل بی سابقه‌ ای رشد می کند 0

«ما همه بهائی هستیم»— روح همبستگی به شکل بی سابقه‌ ای رشد می کند

TweetABN NEWS – صنعا، یَمَن — در پی دستگیری‌های اخیر بهائیان یَمَن ، موج عظیمی از پشتیبانی توسط افراد و سازمانها، بارقه امید را در دل بهائیان آن کشور بر افروخته است. این همبستگی...